Congo 1960

Een toekomstdroom in 1958 :

Ik ook wil naar Congo !

Kongo – Album – Uitgave van de Goede Pers Averbode 1908 - 1958 Samengesteld door Nonkel Fons – ALB Luyts -  R.Romanet - KB Balbaert

Foto textiel fabrieken in Congo

Dat is heerlijk en fantastisch al wat je las kan je geboeid hebben, want dit bewijst dat er in u nog een ideaal steekt, dat ge niet terugschrikt voor de moeilijkheden en de studies, die het opbouwen van zulke toekomst met zich brengt.

Dat kan wel, en we mogen gelukkig zijn dat ons Vlaamse volk, dat volk van zeevaarders en ontdekkers, nog die zucht kent naar het horde maar schone avontuur van de verte. In ons volk leeft, God zij dank, nog heldenmoed, nog idealisme.

Onze Kongo is echter niet meer zoals een halve eeuw geleden het geschikte terrein voor gelukzoekers en ontdekkingsreizigers, dat hebt ge zelf vastgesteld.

Wel ligt er in onze kolonie nog een reusachtig terrein braak, maar daarvoor heeft men nu andere kerels nodig. Geen avonturiers en fortuinzoekers zijn er op hun plaats, maar missionarissen, artsen, ingenieurs, vaklieden en organisatoren. Niet de zucht naar avonturen en rijkdom mag u leiden bij het streven naar een toekomst in Kongo.

Denkt ge slechts hieraan, blijf don maar liever thuis, want dan Zijt gij in onze kolonie een ongewenste nietsnut. Alleen jonge mannen en vrouwen, die zich geroepen voelen om hun jeugdig- fris idealisme en hun talenten ter beschikking te stellen van dit Afrikaanse land en zijn bevolking, zijn door uiterst welkom.

Kongo ! Land van strijd, geheimzinnige streek met zijn ondoordringbare wouden en zijn vreemde geluiden. Velen hebben naar een leven in Kongo getracht, maar slechts weinigen zijn er in gelukt hun fantastische dromerijen ginds in dit verre land aan de werkelijkheid te gaan toetsen.

Hoe is het die kolonialen ginds vergaan ?

Wanneer blanken een tijd in onze kolonie vertoefd hebben, keren ze terug, of gelouterd en gesterkt ofwel gebroken en geknokt, zowel naar ziel als naar lichaam. Hoge eisen stelt het koloniale leven, hard is er het bestaan, maar mooi en edel is de beloning voor hen, die aan die eisen hebben kunnen voldoen. Wilskracht, durf en uithoudingsvermogen hebben onze kolonialen daar broodnodig om niet gegrepen te worden door het machtig wilde en oertragische van de streek. Zijt gij bereid een jarenlange scheiding van familie, ouders en vrienden te doorstaan ? Staat ge klaar om uw man te staan, ver van iedere vriendensteun, om alleen de eenzaamheid te trotseren ? Zijt ge bereid om het mooiste deel van uw leven te offeren, meer nog, om dit leven om te zetten in een brandende strijd in een tropisch, onbezonnen wilde, ongetemde natuur ? In Kongo bestaan enkele grote steden, die u dezelfde voordelen kunnen aanbieden als een stad in België. Er zijn indrukwekkende gebouwen, ondernemingen en plantages uit de grond gerezen. Vergeet echter nooit dat de meeste kolonialen daar ginds heel alleen te midden van een uitgestrekt gebied, bewoond door tienduizenden inboorlingen, waarvan er enkelen zijn die het niet al te best met u voor hebben. Ge zult daar alleen staan voor een berg van moeilijkheden. Een koloniaal moet daar werkelijk haast alles kennen en kunnen. Hij moet met behulp van de zwarte bevolking het land, dat mooi maar onbebouwd is, vruchtbaar maken en dit ,besturen. Deze levenstaak is niets voor slappelingen, die zichzelf nog niet eens de baas kunnen.

Misschien is na het lezen van deze eerste regels uw gloeiend verlangen reeds gedeeltelijk getemperd. Misschien begint ge reeds een beetje te twijfelen aan uw geestelijke en verstandelijke bekwaamheid voor het leven van de koloniaal. Het is misschien best zo, want het is veel beter hier te blijven en een flinke toekomst op te bouwen, dan na jaren leven in Kongo ontgoocheld en geestelijk gebroken te moeten terugkeren.

Blijft uw verlangen naar een koloniale loopbaan ongeschokt, dan moet ge u van nu reeds voorbereiden op het gestelde doel. Neem kennis van al wat over onze kolonie geschreven wordt en breid uw kennis over dit eindeloze land steeds verder uit.

Een tweede voornaam punt voor de kolonialen-in-spe is de studie.

Prent goed in uw hoofd dat alleen bekwame mensen in Kongo toegelaten worden, mensen die iets kunnen verwezenlijken en mee kunnen en willen helpen om de taak van België in onze kolonie tot een goed einde te brengen. Studeer flink, leer een degelijk beroep aan en behaal een passend diploma. Wij zegden reeds dat fortuinzoekers in Kongo geen schijn van kans hebben en dat men er alleen gespecialiseerde vaklieden en gestudeerden nodig heeft. Men laat trouwens niemand in Belgisch - Afrika binnen, indien hij niet de bewijzen kon leveren aldaar nuttig werk te komen verrichten. Men is er absoluut van overtuigd dat men, wil men de inlandse bevolking haar geloof in onze christelijke en westerse beschaving niet doen verliezen, enkel zedelijk en verstandelijk hoogstaande mensen in onze kolonie mag toelaten. Stel u maar één ogenblikje in de plaats van de zwarten. Sedert vijfenzeventig jaar heeft men hun aan het verstand trachten te brengen dat onze West-Europese, christelijke beschaving de beste is. Maar zij hebben sommige kolonialen aan het werk gezien en zij zien ze nog dagelijks voor hun ogen.

Is het dan te verwonderen dat sommigen onder hen beginnen te twijfelen aan de deugdelijkheden van die zo hoog geprezen beschaving, die hun gebracht werd uit landen waar oorlog, vernieling en wraakzucht schering en inslag zijn ?

Ja, ook voor u kan er in Kongo plaats zijn. Vergrijsde, ziekelijke missionarissen wachten op jeugdige harten en handen om hun taak van geloofsverkondiging en beschaving over re nemen. Honderdduizenden zwartjes hunkeren naar de leer van Christus en naar hen, die hun het waar geloof kunnen brengen Ook buiten de missie is er nog heel wat werk te verrichten Jongelingen kunnen in staatsdienst of in dienst van private ondernemingen naar Kongo vertrekken Men heeft er dringend behoefte aan verplegend personeel (geneesheren, gezondheidsbeambten, verplegers en verpleegsters, sociale assistenten, veeartsen), landbouwdeskundigen, ingenieurs, architecten, leraars, gespecialiseerde vaklieden als mecaniciens, elektrotechniekkers, draaiers, schrijnwerkers ..

Onze meisjes moeten we eerder ontgoochelen buiten het offerleven als missiezuster is er voor hen slechts zeer weinig toekomst weggelegd, al aanvaarden sommige private ondernemingen wel afgestudeerden als verpleegsters en maatschappelijke assistenten.

Natuurlijk is dit alles voor velen onder u nog verre toekomst. Toch dient ge al uw mogelijkheden na te gaan om klaar te staan als het uur van kiezen slaat Kongo hunkert naar uw hart, naar uw handen !

Zijt gij, klaar ?

Ken je de Martha’s

Wat in ons land en in meerdere Europese landen de bekende « missie naaikringen » zijn, dat noemt men in de Verenigde Staten “de Martha's” .

Maar ze zijn daar sterker georganiseerd dan deze vrouwelijke missiehelpsters bij ons.

De grootste vrouwen - organisatie in Amerika is deze van de « Katholieke Dochters van Amerika », die meer dan een miljoen leden telt, doch zij is niet de. enige. De “Vereniging van vrouwelijke hulp bij de uitbreiding van de Katholieke Kerk”  is een andere organisatie met veel te lange naam, zodat men de leden zowel als de organisatie zelf kortweg « Martha's” is gaan noemen.

Deze vereniging bestaat op dit ogenblik uit 240 actieve kringen die samen 5.480 leden tellen, waarbij dan nog 519 individueel aangesloten leden dienen te worden gerekend, aangeslotenen die woonachtig zijn in plaatsen waar de oprichting van een kring voorlopig niet mogelijk bleek.

Zij houden zich bezig met het inzamelen van gelden om arme missieposten te steunen.

In 1955 hebben deze kringen aldus, naast geldelijke steun, niet minder don 9.807 altaarkleden kunnen zenden naar arme missielanden en vervaardigden ze 1.346 stuks misgewaden.

De aartsbisschop Mgr. O' Brien heeft van deze kringen getuigd dat « onze moderne Martha’s bezige bijen zijn, die naast de zorg voor hun gezin, nog voldoende tijd weten te vinden om hun deel bij te dragen tot de naastenliefde en op hun manier te helpen bij de bekering van de wereld”

Molens met 4 cylinders , die gebruikt worden voor het malen van maïs

 

Foto hierboven een droger waarin de bladen hout bij hitte van 160°
hun vochtigheidgehalte in 7 minuten van 70% tot 6% zijn teruggebracht