De Europese Kolonisatie

De ware debatten (auteur © OG Libotte)

Vervolg op het artikel Kolonialisme - Anti-Kolonialisme

Auteur : OG Libotte - bron Otraco 1990 nr 39

Zie ook Kolonialisme Antikolonialisme een vruchteloos debat.

Le Pape Alexandre VI partage la terre entre l'Espagne et le Portugal.

1493, Paus Alexander VI Verdeelt de aarde tussen Spanje en Portugal de meridiaan op 370 miljoen ten westen van de kaapverdische eilanden gelegen zal de grens vormen tussen twee keizerrijken : ten westen zal alles aan Spanje behoren, ten oosten alles aan Portugal. Wat waren de beweegredenen van deze verre voorganger van onze moderne Yalta - De Blokkenpolitiek - Helsinki en de onaantastbaarheid van de grenzen. “Het katholiek geloof en de godsdienst moesten overal verheerlijkt en verspreid worden en de baarbaarse volkeren aan het geloof onderworpen worden”

Rond 1500 te valadolid bepaalt de raad van Indië de “nieuwe wetten" voor de Spaanse vestigingen op het einde van een breed debat van geleerden en theologen, onder invloed van de ideeën van Las Casas die in Indië , namelijk Amerika was geweest en die van Victoria , een dominicaan van de universiteit van Salamanca. de wereldlijke soevereiniteit van de Paus op aarde en de rechten van de keizer vertegenwoordigen voor hen reeds niet meer voldoende rechtvaardigingen  voor de verovering van Indië ''Aan de oorsprong der tijden was alles gemeen en iedereen kon zich naar waar hij het goed vond begeven. Er bestaat dus een natuurlijk echt op de toegang tot alle rijkdommen van de aarde en hun handel op het algemeen verkeer van de mens en op zijn vrije vestiging overal. Gezien anderzijds, de barbaren niet in staat zijn voor hun heil te zorgen, behoort het aan de christenen daarvoor te zorgen, niet enkel meer voor de verheerlijking van het geloof maar ook in het voordeel zelf van de onderworpenen. Zo verschijnen zeer vroeg de thema’s van "het erfdeel eigen aan alle mensen" de last van de christen en van de blanke en de voorrang van het heil der mensen, thema’s helemaal onbekend bij de ouden en de oosterse kolonisaties en die van de Middellandse zee.

Terwijl de beschavingen van de Azteken en de Inca's ineenstorten , de edele metalen uit Amerika, de specerijen en de zijden uit het oosten het fortuin van Europa bouwen en de praal en de luister van de Renaissance financiëren zal het vraagstuk van het moreel fundament van de kolonisatie, dat in de oudheid nooit ter sprake was gekomen, verder het onderwerp van de debatten onder de beste geesten uitmaken. Tegenover de barbaren van de spaanse jezuëten en Dominikanen, die men moet bekeren , vindt men weldra een Frankrijk de "goede wilde" van Ronsard, en het "pas geboren kind" (bedoeld 'aan de beschavingen') van Rabelais die men moet "wiegen, opvoeden, en geruststellen" eerder dan hem te veroveren en , in Engeland , de "Utopiërs" van Thomas Moore en Fracis Bacon modellen naar dewelke ware mensen moeten gebracht worden.

Tezelfdertijd scheen nochtans de geschiedenis zich verder af te rollen van deze discussie. De verdeling van de wereld ging door met andere partners : Frankrijk, Engeland, Nederland, die de heilige stoel niet voorzien had, en volgens meervormige motivaties die verschilden naargelang de voorstanders plaatsen en omstandigheden. Overal was het plunderen , handel drijven, preken, bebouwen of bidden. De oprechtheid van de ideeën is nochtans niet in twijfel te trekken. Terwijl zij in Macao, aan het einde van een lange reeks eerlijke handelsvestingen het speelhol van Azië oprichtten, werden de Portugezen uit Japan verdreven ten bate van de Hollanders omdat zij te openlijk wilden preken en bekeren. De Spanjaarden , die een meer continentale expansie verder zetten, vestigden in Paraguay communiteiten naar het voorbeeld van de grote kloosters van de middeleeuwen doordrongen al te samen met de diepste christelijke geest en een préphalansteriaans socialisme. Overal en vooral waar men het meest geplunderd en geroofd had , in Peru, Mexico, bouwde men kathedralen en kloosters van ongehoorde rijkheid ten diensten van een vurig en volks katholicisme dat zich in Europa zou verdoezelen.

Avec le mercantilisme de Colbert, au milieu du 17e siècle apparaît cependant une nouvelle forme de colonisation.Met het mercantilisme van Cobert rond het midden van de 17e eeuw komt nochtans een nieuwe vorm van kolonisatie te voorschijn, die naast het christelijk apostolaat (de te bekeren barbaar) en wereldlijke filantropie (de goede wilde opgevoed moet worden) zal plaats hebben zonder ze evenwel te verdringen voor de opeenhoping van goud en zilver met andere woorden van de monaitaire macht in Spanje , ontstaat eerst in Frankrijk en daarna in Engeland het idee dat men de inlandse rijkdom- de geldwaarde van het moederland moet verhogen met zo weinig mogelijk uit de buurlanden in te voeren en met de uitvoer te ontwikkelen.

Zo zal men het goud van de buren opslorpen en het zijne behouden. God is trouwens niet gekant tegen het feit dan men reeds op de aarde voordeel uit zijn goede daden, namelijk apostolaat en filantropie - zou trekken. Deze lering waarschijnlijk geïnspireerd in zijn tweede aspect, de laatste door het protestantisme zal de kolonies economisch afhankelijk maken van moederlanden. Het doel van de kolonies is aan betere voorwaarden handel drijven dan ment het doet met buurvolkeren met wie alle voordelen wederzijds zijn , en niet het stichten van een stad of een nieuw keizerrijk schrijft Montesquieu.

De kolonie moet dus alleen met het moederland handel drijven en mag niet concurreren, zij heeft geen eigen interesse te vergelden, zij bestaat alleen door en voor het moederland. Het is het koloniaal verdrag dat inhoudt dat het moederland aan de kolonie alles wat zij nodig heeft levert.

Engelsen, Fransen en Hollanders stichten de grote geoctrooieerde compagnies aan wie zij het handelsmonopolie met een bepaald gebied verlenen, ten laste voor hen om het vervoeren, bevoorraden , besturen , en zelfs het evangelie te prediken.

Deze ideeën die aan de grond zullen liggen van de moderne opvattingen van de complementariteit van de economieën en van het protectionalisme voor de nationale economie en het buitenlandse dynamisme voor de privé ondernemingen hebben ook in de liberale geesten het dogma van de voorrang van het economische op het sociale en het politieke geankerd.

Het mercantilistisch systeem samen met de utopie van de goede wilde die de overhand neemt op karikatuur van de slechte barbaar, zal lang na de franse revolutie in stand blijven. De revolutie heeft zich inderdaad weten aan de koloniale problemen geïnteresseerd. Zij verwijst er alleen naar door een uitroepen van Robespierre : "Dat de kolonies vergaan" en door een veroordeling van de slavernij , ten onrechte verbonden aan het koloniaal verschijnsel. Onrechtstreeks echter en onder de non van de politieke assimilatie, dus niet alleen meer religieuze en culturele, die ertoe strekt aan alle inwoners van het moederland te verlenen. Los daarvan, maar in dezelfde zin als de theologen en de moralisten van de 16e en 17e eeuw, brengt zij naar voren de bezorgdheid voor het gemeenschappelijk belang van de volkeren en het enig zijn van het natuurlijk recht .

Er is een vervolg bij aanvraag ga ik verder met deze tekst op de site

 
Afbeelding: Port de Boston