SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin

 

Een draagbare Stoomboot de Stanley

Uit: De Natuur,Populair Geïllustreerd Maandschrift,

gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen 15 -06-1884-jaargang 4.   

Stanley StoombootGewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen 15 -06-1884-jaargang 4.   De beide stoomketels zijn aan het vooreinde van de boot geplaatst en de beide machines aan het achtereinde, in de nabijheid van het scheprad, dat aan den achtersteven is aangebracht. Dit rad heeft een breedte van 3,50 meter en een middellijn van 3 meter. Het spreekt van zelf, dat de vuurhaarden een groote oppervlakte hebben en er op ingericht zijn, om met hout te worden gestookt. Daar de ketels en de machines ieder aan een uiteinde der boot zijn geplaatst, en daardoor een doorbuiging zoude kunnen plaats hebben, zijn de waterdichte bakken door lichte doch sterke stalen stangen onderling verbonden. Wij moeten nog opmerken, dat het scheprad aan den achtersteven der boot geplaatst is, ten einde deze in staat te stellen over zeer ondiepe plaatsen heen te varen.  Door een dubbele stuurinrichting kan de boot zeer snel van richting veranderen; dit is een onmisbare voorwaarde voor de vaart op zeer bochtige rivieren vol rotsen, watervallen en andere belemmeringen. Het vaartuig, dat door de scheepsbouwmeesters Yarrow en Co. is vervaadigd, is, voordat het naar de Congo is overgebracht, aan eenige proeven onderworpen in tegenwoordigheid van verscheidene Belgische ingenieurs (naar men weet, heeft de Belgische koning het beschermheerschap over de Afrikaansche Vereeniging aanvaard). Door een praktische proef moest worden vastgestetld, hoeveel tijd er noodig zoude zijn, om de verschillende deelen van de kiel tot een geheel te vereenigen, en tevens in hoeveel tijd men het vaartuig zoude kunnen uiteennemen en op wagens laden.Twaalf werklieden en drie leerjongens werden voor deze proefnemingen gebruikt; deze 15 mannen hadden 23 minuten noodig om twee bakken aaneen te verbinden, die vooraf te water waren gelaten. Uit deze proef volgt, dat de boot in ongeveer drie uur tijds geheel gemonteerd zal zijn, indien al de bakken bij elkander in het water drijven. Bij de tweede proef werden de beide verbonden bakken door hetzelfde personeel in acht minuten uit elkander genomen en tot het vervoer te land ingericht; voor het geheele vaartuig zoude men dus ruim een uur noodig hebben gehad. Uit deze proeven blijkt, dat de »Stanley" hoogst gemakkelijk uiteengenomen, te land vervoerd, weder te water gelaten en voor de vaart geschikt gemaakt kan worden.  

De »Stanley" is zeer gemakkelijk ingericht. In het midden bevinden zich hutten voor de reizigers; zij zijn onder een tweede verdek geplaatst, dat voor de zon beschermd is door een zonnetent, die uit latten bestaat, zooals onze zonneblinden. Deze voorzorgen zijn voor het heete Afrikaansche klimaat dringend noodzakelijk.    Dat een dergelijk vaartuig groote voordeelen zal opleveren bij het bevaren van de groote Afrikaansche rivieren, zal wel geen betoog behoeven. Jammer, dat niet al de moedige mannen, die hun gezondheid en zelfs hun leven opofferen voor het onderzoek van de weinig of niet bekende streken van dat werelddeel, over zulk een gemakkelijk en snel middel van vervoer kunnen beschikken.

Met dank aan Eveline Houweling voor het delen van haar document via onze website , bron : http://www.houwie.net/