Congo Belge

Zijn verleden en evolutie

Logo Congo-1960

© Het professioneel leven van onze ouders in Belgisch Congo

Onze ouders hebben zich gedragen met de beste ervaring en zij hebben zich professioneel gedragen in deze uiterste moeilijke situatie. De nieuwe artikels over de bedrijvigheden in Belgisch Congo zijn hier te lezen

 

..

 

Tansport in de belgische kolonie

In Congo spreidden de Belgische ingenieurs hun talenten tentoon door de spoorweg aan te leggen die Matadi met Leopoldstad verbindt. Deze lijn vormde de navelstreng die onontbeerlijk was voor de strijd tegen de slavenhandel, voor het einde van het veroer op de rug en voor de valorisatie van Centraal-Africa.

Onder de impuls van kapitein Albert Thys en met de steun van LEOPOLD II werd de aanleg van deze 398 km lange Iijn onder leiding van Hector CHARMANNE aangevat ; ze werd slechts in 1898 onder de leiding van Georges ESPANET voltooid.

Deze taak was nauwelijks beëindigd toen de Belgen in hetzelfde jaar met de aanleg van de spoorweg van Mayumbe begonnen ; het spoor bereikte Lukala (aan km 8l) in 1901 ; de aanleg werd in 1910 verder gezet en het spoor bereikte de terminus, Tshela (aan km 140), in 1915.

Gerard Walschap

Te Coquilhatstad stonden twee confraters van mijn overleden broer, twee missionarissen van het Heilig Hart, mij op te wachten op de oever van de stroom, waar de « Generaal Olsen » meerde. Zij zegden mij dat de jeep gereed stond die mij naar de eerste missiepost van mijn broer zou brengen en dat ik voordien wel zijn bisschop zou willen groeten, Monseigneur Vermeiren, die tweehonderd meter verder woonde en zelf de wens had uitgedrukt mij eens te zien. We hadden voor dat alles slechts twee uren, maar als de jeep onderweg zijn wielen niet verloor was dat genoeg.

De abessiniecampagne

Deze campagne is op vandaag bijna totaal vergeten, hoewel ze het eerste wapenfeit was waardoor België opnieuw deelnam aan de oorlog na de inval van 1940. Het gouvernement-generaal van de kolonie besloot schoorvoetend, zouden we zeggen, de oproep van onze Britse geallieerden te beantwoorden; deze laatsten, die hun troepen van afstand tot afstand opgesteld hadden tussen de Nijl en de Abessinische grens, vanaf Juba tot Karthoum, zouden zeker niet in staat zijn geweest om het aftrekken van een Italiaans leger van 75.000 man sterk, dat in een klem zat die van het Noorden, het Oosten en het Zuiden toegetrokken werd, tegen te houden.

We moeten hier echter ook onderlijnen, als verontschuldiging voor onze Minister van Koloniën, de heer de Vleeschouwer en van de heer Pierre Ryckmans, goeverneur-generaal, dat de aanwezigheid van een Duitse wapenstilstandscommissie, werkzaam te Brazzaville, aan de andere oever van de stroom dus, wel te denken gaf over mogelijk represaillemaatregelen...

 

Belgisch Congo in oorlogstijd 1940-1945 Ik leefde drie en een half jaar in oorlogstijd in Belgisch-Congo, als Brits officier. Ik zou op bondige wijze Congo willen beschrijven in oorlogstijd, gezien met de ogen van een vreemdeling. Mijn bericht richt zich tot alle Belgen van het Belgisch Moederland die contact hebben verloren met hun koloniaal Rijk en de vernederingen van de duitse bezetting hebben doorstaan. U hebt zeker wel veel horen spreken over de oorlogsinspanning van Belgisch Congo. Een betrekkelijk klein aantal Europeanen hebben een wonderbare bijdrage geleverd aan deze gemeenschappelijke strijd. De productie van grondstoffen die van essentieel belang waren voor de Geallieerden heeft een record bereikt.

Beleefde voorvallen

Spectaculaire redding op de stroomversnelling van de Congo te Leopoldstad.

Waarom men destijds naar Congo ging.

 

 

Slaapziekte op de kaai

De tweede LCT was van stapel gelopen en lag nog aan de kaai voor afwerking.Vlak daarnaast lag de KIGOMA aan de SOCCA. Hij diende als hotel want er was geen plaats meer on de vers aangeworven agentjes uit Europa te logeren.

De GENERAL OLSEN was aan zijn proefvaart bezig, samen net de laatst bestelde type L die uit oorzaak van wereldoorlorg II onafgewerkt ergens in de wereld was blijven liggen.

Terug uit een eerste reis op de Congostroom was agentje X. stevig net zijn verslagen en bestellingen aan het vechten. Zoveel papieren, ingewikkelde formulieren en adninistratieve verplichtingen nhielden hen onder druk want een zeer korte briefing had hen hiertoe maar half voorbereid

Intussen wandelde langs de kaai de ganse smala ploegbazen onder leiding van de grote baas van de exploitatie met zijn grote cowboyhoed, om de dagtaken te verdelen.

Had hij het gezien ? Agentje X liet de papieren los en liep gauw naar voor om enkele Balubas, die aan boord bleven slapen, wakker te trommelen om de luiken open te zetten

De eerste draagbare stoomboot in Congo

Gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen 15 -06-1884-jaargang 4.   De beide stoomketels zijn aan het vooreinde van de boot geplaatst en de beide machines aan het achtereinde, in de nabijheid van het scheprad, dat aan den achtersteven is aangebracht. Dit rad heeft een breedte van 3,50 meter en een middellijn van 3 meter. Het spreekt van zelf, dat de vuurhaarden een groote oppervlakte hebben en er op ingericht zijn, om met hout te worden gestookt. Daar de ketels en de machines ieder aan een uiteinde der boot zijn geplaatst, en daardoor een doorbuiging zoude kunnen plaats hebben, zijn de waterdichte bakken door lichte doch sterke stalen stangen onderling verbonden.