Congo 1960

O.T.R.A.C.O. - U.N.A.T.R.A. (foto le baudouinville)

O.T.R.A.C.O. - U.N.A.T.R.A.

OTRACO - UNATRA

Ik ben steeds op zoek naar :

Documenten beeldmateriaal en of tijdschriften over het Maritiem Leven in Congo Neem contact met ons indien u graag uw documenten wil overhandigen.

Hulde aan de stichters van OTRACO (Hoofdstuk 1)

Paul Charles Een eeuw , geleden werd in Centraal Afrika een aanvang gemaakt met de opbouw van een infrastructuur die de economische en sociale vooruitgang van dat gewest mogelijk moest maken. Met Verenigde krachten zijn Belgen en Congolezen erin geslaagd ontegensprekelijk merkwaardige resultaten te bereiken. In aanzienlijke mate werd de grote rijkdom aan de bodem reeds in ontginning gebracht, zodat op dit ogenblik de grondstoffen regelmatig op de buitenlandse markten kunnen worden afgezet, ondanks de vele moeilijkheden die het gevolg zijn van de bodemgesteldheid en van de grote afstanden.

 


De maritieme groep CMB heeft 2,5 miljoen euro sponsoring

voor het RSL- museum beloofd. Voorwaarde is wel dat er aandacht geschonken wordt aan het werk van Eugeen Van Mieghem.

Voor 1890 was er geen regelmatige verbinding tussen Antwerpen en Congo.

Wel voeren er schepen van buitenlandse rederijen van en naar Congo en andere West-Afrikaanse landen.

Koning Leopold II wou echter een goede verbinding met zijn Congo en wel door een Belgische rederij.

Aanvankelijk lukte dat niet. Tot in 1895.

De maritieme groep CMB heeft 2,5 miljoen euro sponsoring voor het RSL- museum beloofd. Voorwaarde is wel dat er aandacht geschonken wordt aan het werk van Eugeen Van Mieghem.

CMB bezit in haar kunstcollectie de volledige reeks van dertig etsen van Van Mieghem uitgegeven n.a.v. de Wereldtentoonstelling van 1930. Zo bezat ze ooit het grootste schilderij "Ode aan de Antwerpse haven", nu in het bezit van PSA HNN, te zien in hun kantoren aan het Willemdok.

Het moment om de Compagnie Maritime Belge (Belgische Scheepvaartmaatschappij) - voortaan CMB genoemd, eens nader te bekijken.


De Scheepswerven bij OTRACO in 1960

De werf in leopoldville te NdoloBij de overneming door OTRACO bleek het dat aan de scheepswerf van UNATRA enkele grondige veranderingen moesten aangebracht worden; om het rivierverkeer met de gewenste regelmaat te kunnen verzekeren moest de uitrusting van de werf dringend uitgebreid worden en moest tevens de manier van herstelllen wijzigingen ondergaan.Door een oud contract dat met CHANIC afgesloten was mocht de capaciteit van deze werf evenwel niet worden verhoogd. Er kon nochtans een schikking getroffen worden die OTRACO in staat stelde zijn vervoer verplichtingen na te komen. De uitrusting van de werkplaatsen werd gemoderniseerd door de aankoop van nieuwe machines. De technische afdeling werd aanzienlijk veruimd daar zij kon ondergebracht worden in een oud magazijn dat bij de bouw van nieuwe lokalen was vrijgekomen. Door een planmatige werkverdeling en een bestudeerd gebruik van de werktuigmachines bereikte men een verhoging van de productiviteit.


© De Waterwegen van OTRACO - Evolutie van het Verkeer 1935 - 1960

De riviervloot die de inbreng van de UNATRA uitmaakte, omvatte een nominale capaciteit van. 42.730ton en een totaal vermogen van 12.316 PK. Zij behelsde o.m. tien grote sleepboten. waaronder de "sidewheeler" Kalina van 900 PK en vierenveertig motoreenheden met een vermogen van minder dan 150 PK, waaronder veertien kleine sleepboten voor de dienst op de bijrivieren.

Op dat ogenblik waren de lichters van 800 ton. type "0". deze met het grootste laadvermogen.

Vanaf 1936 was men met het oog op de toename van het verkeer en de vervanging van enkele zeer verouderde eenheden met een eerste nieuwbouw programma van wal gestoken.

Dit programma omvatte het bouwen of het aanwerven van een nominale capaciteit van 19.200  ton,  waarvan twaalf lichters van 1.0O0 ton, van het type “V”.  en een vermogen  van 4.810 PK, waaronder vier grote sleepboten van 850 PK, type "L". Om een aanvulling te bekomen van omtrent 1.000 ton nominale capaciteit, werd een aantal lichters van 350 ton verlengd, zodanig dat hun draagvermogen verhoog werd tot 500 ton.

Einde 1939 beschikte men over een totaal vermogen van 16.256 PK en over een nominale capaciteit van 66.805 ton waarbij de lichters (6.750 ton) van de H.C.B. (Huileries du Congo Belge) die door OTRACO werden gesleept" niet inbegrepen zijn.

Gedurende  de oorlog heeft CHANIC op zijn werven te Leopoldstad voor OTRACO 5.994 ton aan lichters gebouwd. op het einde van 1948, toen de vooruitzichten voor de uitwerking van het Tienjarenplan 1950-1959 vastgelegd werden, omvatte de rivierloop van OTRACO. Die bestemd was voor de diensten boven Leopoldstad een nominale capaciteit van 88.069 ton en een totaal vermogen van 20.871 PK. Hieraan kunnen gevoeglijk ook de 11.697 ton en de 4.467 PK. van de eenheden der H.C.B. die door OTRACO werden gehuurd, toegevoegd worden.


De rol van de Belgen in de ontwikkeling van de transportmiddelen in Kongo-Zaïre en overzee

Construction du chemin de ferIn Congo spreidden de Belgische ingenieurs hun talenten tentoon door de spoorweg aan te leggen die Matadi met Leopoldstad verbindt. Deze lijn vormde de navelstreng die onontbeerlijk was voor de strijd tegen de slavenhandel, voor het einde van het veroer op de rug en voor de valorisatie van Centraal-Africa.

Onder de impuls van kapitein Albert Thys en met de steun van LEOPOLD II werd de aanleg van deze 398 km lange Iijn onder leiding van Hector CHARMANNE aangevat ; ze werd slechts in 1898 onder de leiding van Georges ESPANET voltooid. Deze taak was nauwelijks beëindigd toen de Belgen in hetzelfde jaar met de aanleg van de spoorweg van Mayumbe begonnen ; het spoor bereikte Lukala (aan km 8l) in 1901 ; de aanleg werd in 1910 verder gezet en het spoor bereikte de terminus, Tshela (aan km 140), in 1915.

© Door André Lederer Prof emér. UCL - lid van l'académie royale des scienes d'Outre-Mer en ondervoorzitter van Marine Academie


Dit boek kan U kopen via de webmaster mail ons zie contact website

mininum waarde 950 euro

Meer info via de website van mijn echtgenoot Eddy Van Zaelen


© Bulletin de l'otraco n° 100 Jaar 2006

U hebt zeker wel veel horen spreken over de oorlogsinspanning van Belgisch Congo. Een betrekkelijk klein aantal Europeanen hebben een wonderbare bijdrage geleverd aan deze gemeenschappelijke strijd. De productie van grondstoffen die van essentieel belang waren voor de Geallieerden heeft een record bereikt.

U zijt zeker ook niet onwetend van het feit dat de Openbare Macht met roem werd overladen tijdens de deelname aan de bevrijding van Abyssinië. Zij behaalde belangrijke overwinningen op het Italiaanse leger. Daarenboven heeft Congo een ontzaggelijke expeditie macht getraind en uitgerust om met de legers van het Midden-Oosten te strijden.

De snelle sensationele ontwikkeling van de militaire ondernemingen en de ondervonden moeilijkheden om de Europese kaders te recruteren, hebben dit continent belet om actief deel te nemen aan het offensief van het Europees continent.

Ik zou u mijn persoonlijke indrukken willen weergeven die een onpartijdige waarnemer in drie en een halfjaar heeft opgedaan. Bij mijn aankomst in Congo begin 1941, was mijn eerste indruk: de grote bekwaamheid van de Belgische technici bij de openbare werken en alle andere bestuurlijke diensten. De eerste steden die ik bezocht waren: BOMA, MATADI en LEOPOLDSTAD. Dit zijn geen agglomeraties die zomaar uit de grond zijn gestampt . Zij maken geen verzameling uit van modderhutten die opgetrokken zijn langs de stenen gebouwen in de moerassen en in het midden van het oerwoud, zoals men zich inbeeldt vooraleer Centraal Afrika binnen te komen. Het zijn moderne steden die gebouwd zijn, rekening houdend met de rijkdom, het fatsoen en de waardigheid van de inboorlingen en van de blanken.

Sedertdien heb ik veel doorheen Congo gereisd. En ik kan u verzekeren, zonder te vrezen beschuldigd te worden van pluimstrijkerij, dat alle Belgen mogen fier zijn om de krachtdadige wijze waarop hun overzees Rijk productief werd gemaakt en nog steeds is. De Belg uit Europa was altijd befaamd om zijn ijver bij de arbeid, voor zijn trots waarmede hij zijn beroep uitoefent, voor de onverzoenlijke onafhankelijkheid van zijn karakter.


Een draagbare Stoombootde Stanley

Stanley StoombootGewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen 15 -06-1884-jaargang 4. De beide stoomketels zijn aan het vooreinde van de boot geplaatst en de beide machines aan het achtereinde, in de nabijheid van het scheprad, dat aan den achtersteven is aangebracht. Dit rad heeft een breedte van 3,50 meter en een middellijn van 3 meter. Het spreekt van zelf, dat de vuurhaarden een groote oppervlakte hebben en er op ingericht zijn, om met hout te worden gestookt. Daar de ketels en de machines ieder aan een uiteinde der boot zijn geplaatst, en daardoor een doorbuiging zoude kunnen plaats hebben, zijn de waterdichte bakken door lichte doch sterke stalen stangen onderling verbonden. Wij moeten nog opmerken, dat het scheprad aan den achtersteven der boot geplaatst is, ten einde deze in staat te stellen over zeer ondiepe plaatsen heen te varen. Door een dubbele stuurinrichting kan de boot zeer snel van richting veranderen; dit is een onmisbare voorwaarde voor de vaart op zeer bochtige rivieren vol rotsen, watervallen en andere belemmeringen.


 

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine