SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin

Districten Gewesten en belangrijke centra's

"tussen de twee wereldoorlogen in"

Districten en belangrijke gewesten van de Belgische Provincie provincie

Er is een rubriek Provincie in het Nederlands en in het frans , noteer alvast dat u mogelijk andere informatie kan vinden in de franstalige rubrieken

Wij hopen dat eind 2017 de volledige versie provincie klaar komt , Vele oude rurbieken gaan verdwijnen.

De site kan zo meer een basis element zijn en een database voor al wie interesse heeft in de colonie, de nostalgische kant en ontmoetingen zullen nu plaats ruimen voor meer informatie over Belgisch congo zelf

Wapenschild Congo : (bron larousse universelle 1948)
Bron Onze Kolonie Dhr. Laude anno 1935, infor Congo, Larousse 1948, Quillet 1926 en nog veel meer informatie gelezen in zeer oude tijdschriften.
Leopoldstad
Evenaarsprovincie Oostprovincie Kivu Katanga Kasaï Ruanda - Urundi

 

Ruanda - Urundi

Hoofdstad Usumbura - Heden Bujumbura

Provincie Ruanda Urundi Hoofdstad Usumbura Klik op de afbeelding op de kaart te vergroten ruandu urundi

 

Getuigenis

 

Documenten

 

 

Residence
Hoofdplaatsen
Gewesten
Ruanda
Kigali
Astrida
Biumba
Gitarama
Kibungu
Kibuye
Kigali
Kisenyi
Nyanza
Ruhengeri
Shangugu
Urundi
Kitega
Bubanza
Bururi
Kitega
Muhinga
Muramvya
Ngozi
Rutana
Ruyigi
Usumbura (hoofdstad)
 

Het mandaat over dit grondgebied werd destijds door de voornaamste geallieerde mogendheden aan België toevertrouwd krachtens een Besluit van 22 augustus 1919, dat door de Raad van de Volkenbond werd bekrachtigd in de Akte van 3l augustus 1923; het werd goedgekeurd door de Belgische wet van 20 oktober 1924. Ruanda-Urundi werd na de tweede wereldoorlog onder voogdij geplaatst, overeenkomstig een akkoord met de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, dat op 25 april 1949 door België werd goedgekeurd.

Administratief is Ruanda-Urundi, dat een Vice -Gouverneur -Generaal heeft, met Belgisch-Congo verbonden. Zijn rechtspersoonlijkheid verschilt evenwel van die van Congo het bezit een eigen patrimonium en een speciale begroting. De wetgevende decreten en ordonnanties van de Gouverneur-Generaal, die niet speciaal voor Ruanda-Urundi werden uitgevaardigd, worden pas van kracht nadat ze door een ordonnantie van de Vice-Gouverneur-Generaal uitvoerbaar zijn gemaakt. In spoedgevallen kan de Vice-Gouverneur-Generaal tijdelijk de uitvoering van decreet opschorten en ordonnanties uitvaardigen, die kracht van decreet hebben.

Ruanda-Urundi vormt met Belgisch Congo een tolunie, maar tussen beide bestaat geen financiële band. De rekrutering van de Weermacht is onderworpen aan bijzondere voorschriften; de inlanders mogen slechts ingelijfd worden voor plaatselijke politietaken en ter verdediging van het grondgebied.

Congolese wetten die strijdig zouden zijn met de bepalingen van het mandaat Zijn niet toepasselijk op Ruanda-Urundi.

De Gouverneur van Ruanda-Urundi wordt bijgestaan door een Raad van het Vice-Gouvernement-Generaal, een adviserend lichaam, waarvan de wensen in overweging worden genomen bij de uitwerking van de wetgevende teksten en bij het  onderzoek van de begroting. Zijn lid van deze raad : de Gouverneur van Ruanda-Urundi, die voorzitter is, de Procureur Generaal, die zijn adjunct is, de Residenten van Ruanda en Urundi, de Bami van Ruanda en Urundi, door de Gouverneur aangewezen leden (blanken en autochtonen), door de autochtonen Verkozen leden en gecoöpteerde leden.

De hoofdplaats is Usumbura. Het grondgebied is ingedeeld in twee residenties, waarvan de hoofdplaatsen zijn: Kigali voor Ruanda en Kitega voor Urundi. Het telt  18 gewesten, die aan het gezag van gewestbeheerders werden toevertrouwd. De Europese rechtspleging is er georganiseerd zoals in Belgisch-Congo en er is ook een Hof van Beroep.

Deze inlandse politiek laat zich leiden door een protectoraatregime. Zo blijven Rwanda  en Urundi koninkrijken, ieder geregeerd door een sultan of « Mwami;deze worden ter zijde gestaan door een resident met de rang van districtscommissaris, die hun adviseur is.

Het politiek geraamte werd bewaard, gestabiliseerd en verbeterd. De inlandse rechtsmacht  werd erkend en werkt onder het toezicht van het gewestbeheer.

De koninkrijken zijn ingedeeld in hoofdijen, die op hun beurt bestaan uit onder - hoofdijen. De functies van Mwami, of van hoofd van een hoofdij of onder - hoofdij  zijn niet erfelijk. De Mwami duidt onder zijn zonen zijn opvolger aan en benoemt de hoofden en onder - hoofden, die evenwel door de Gouverneur van Rwanda - Urundi met gezag worden bekleed. Zowel de hoofden als de onder – hoofden worden bijgestaan door een raad.

Een nieuwe wetgeving heeft de vroegere organisatie gewijzigd : een verkiezingstelsel verzekert de keuze van de leden der raden, waarvan sommige notabelen (hoofden en onder - hoofden) evenwel van rechtswege deel uitmaken.

In oktober 1956 werden algemene verkiezingen gehouden met het oog op de hernieuwing van deze raden.

Op het niveau der onder - hoofdijen neemt de gehele bevolking deel aan deze verkiezingen; 86% der kiezers zijn opgekomen, de leden van de onder - hoofdijraden verkiezen die van de hoofdijraden, welke Dan op hun beurt de leden van de gewestraden en van de raden van het koninkrijk verkiezen.

Voor deze laatste twee raden worden een aantal leden bij coöptatie aangeduid.

De verkiezingen hebben trapsgewijs plaats gehad van oktober 1956 tot begin januari 1957.

In het licht van de bekomen resultaten zal de nieuwe wetgeving definitief uiitgewerkt worden.

*Bron Inforcongo


Rey De Neve

Mara Bucci