Het recht uit mijn koloniale tijd.

Voorlopige hechtenis

Auteur Jacques Thys †


Dit schijnt een actueel onderwerp te zijn.

détention a bomaHier volgt dan een verhaaltje uit mijn koloniale tijd.

Ik was in feite een Territoriaal ambtenaar maar in 1960 werd ik (als plaatsvervanger) benoemd tot Alleenzetelend Rechter bij de Districtsrechtbank van Boma. De functie hield ook in dat ik zetelde als een soort Raadskamer om te oordelen over de voortzetting van de voorlopige hechtenissen bevolen door de plaatselijke Substituten van de Procureur des Konings.

Zo werd een aangehouden inboorling voorgeleid, die reeds drie maanden in voorhechtenis zat. De beschuldiging tegen de man stond eigenlijk niet vast. Hij had aan een blanke een lucifersdoosje verkocht gevuld met fijn goud (dat was tenminste zijn bewering) of misschien wel met zand. In Boma beschikte niemand over de scheikundige kennis om vast te stellen om wat het in feite ging.

Indien het goud was dan was de man in overtreding met de wet op de concessies. Alle goudontginning was in concessie gegeven aan één of andere grote onderneming, die er niet naar omkeek, waarschijnlijk wel omdat de vondsten niet toelieten er een winstgevende uitbating van te maken.

In het ander geval (dus indien het goedje simpel zand was) dan was de man schuldig aan aftroggelarij.
En voortgaande op die redenering wilde de Substituut de man in voorlopige hechtenis houden tot één of ander Labo in Leopoldstad (of België) wilde verklaren of het over zand of goud ging. Want pas dan kon een rechtszaak met een steekhoudende beschuldiging voor de Districtsrechter gebracht worden.

Toen vroeg ik maar aan de Substituut in kwestie welke straf hij van zins was te vorderen voor de Rechtbank. De man keek alsof hij het in…. Boma hoorde donderen en zei bedremmeld “Nou ja, hoogstens vier maanden maar waarschijnlijk slechts drie….

” En toen ging zijn lichtje eindelijk branden: waarom dan ook de beschuldigde had zeker zijn straf al uitgezeten.

Met het akkoord van de Substituut hebben we de “misdadiger” dan maar in voorlopige (?) vrijheid gesteld.

En dit met de stellige zekerheid dat nooit nog iemand het in zijn zotte kop zou halen de kerel op te zoeken (begin daar maar eens aan in Congo) en voor een Rechtbank te brengen.