Voor U die in Belgisch Congo leefde

Uittreksel van de «bulletin de l'AFAC» van het 1ste trimester  2009  .

Ter info brief aan Télé Moustique door Maurice Lenain

Brussel, 19 november 2008.

Aan de Heer JL Van Lint

T.A.V. van het Weekblad Télé Mousitique

Mijnheer,

Ik heb met verbijstering kennis genomen van uw artikel gepubliceerd op 15 van deze maand in Télé Moustique.

 

Het is duidelijk dat u niet in Congo hebt geleefd tijdens de koloniale periode. Als je er had geleefd dan had je moeten weten:

▪ De rechten en gewoonten van de inheemse bevolking werden gerespecteerd, dat het gewoonterecht, in de geschreven wetgeving, door de rechtbanken op dezelfde wijze door de autoriteiten werd erkend .

▪ Dat de stamhoofden deel uitmaakten van de administratie en dat het rechtsgebied van een stamhoofd de grondslag was op dewelke de administratieve structuur was opgericht.

▪ Dat de vertegenwoordigers van de staat de verplichting hadden om zeer regelmatig deel te nemen aan de raden van het rechtsgebied van de stamhoofden en in de dorpen te verblijven om de mening, desiderata, noden, zorgen en tradities van de Congolezen te kennen.

U hebt Koning Leopold II aan de schandpaal genageld, maar weet dat zijn Decreet van 15/5/1886 verduidelijkte dat wanneer een inboorling betrokken was in een juridische zaak, de rechtbank rekening moest houden met de gebruikelijk bepalingen van de gemeenschap waartoe de inboorling behoorde.

U miskend het feit dat één van de eerste decreten (01/07/1885) van Leopold II het verbieden was van de toe-eigening van gronden behorende tot inheemse bevolking en dit op straffe van zware sancties (gelieve te noteren dat in deze periode de Noord-Amerikaanse Indianen genadeloos verjaagd werden uit hun domeinen).

U miskend eveneens het feit dat bij decreet van 07/12/1890, de koning weeshuizen heeft laten oprichten voor kinderen waarvan de ouders waren verdwenen tijdens de razzia’s van de door de Arabieren georganiseerde slavenhandel.

Noteer eveneens dat de Koning op 18/09/1896 een commissie heeft opgericht ter bescherming van de inheemse bevolking.

Dit is het bewijs dat je de materie die je behandeld niet kent. U maakt allusie naar de enquête commissie van 1904 en maakt er een internationale commissie van , terwijl het Koning Leopold zelfs was die besliste (commissie van drie juristen een Belg, een Zwitser en een Italiaan). Deze commissie overhandigde haar rapport aan de Koning die er de nodige gevolgen uittrok door middel van een reeks decreten. De commissie nam akte van het feit dat er, in opdracht van staats ambtenaren of andere Europeanen, geen enkel bewijs was van afgehakte handen en andere lichamelijke mishandelingen. Sommige historici van grote reputatie, zoals de profesoren Stengers, Ranieri, Emerson kwamen tot dezelfde conclusies.

U wekt medelijden met de belasting in natura. Het is inderdaad waar dat dit een lapmiddel was, maar wat kon men anders doen wanneer er nog geen geldswaarde bestond. Is het niet zo dat er ook bij ons gedurende eeuwen de belastingen werden betaald met tarwe, gevogelte en diverse diensten? Toch waren er de ecu’s, de gulden, de dukaten en de centen. Een van de maatregelen door de Koning genomen bij het lezen van het rapport van de commissie was de invoering van contant geld te bespoedigen. Een ding dat men u niet gezegd heeft is dat een gedeelte van de belasting betaald door de Congolezen (hoofdgeld belasting) naar de kassa van hun rechtsgebied ging, zoals bij ons de opcentiemen.

U zegt niets over de twee ernstige plagen die er bij het begin van de kolonisatie heersten: de pokken en de slaapziekte, plagen die duizenden slachtoffers maakten…. U miskend de financiële inspanningen van Koning Leopold II, die uit eigen zak de verplaatsingskosten financierde van twee belangrijke Engelse laboratoria, een uit Londen en Liverpool, om de slaapziekte waarover er weinig gekend was, te bestuderen. Hij bood een beloning van 100.000 frank ( ongeveer 1.000.000 euro) aan diegene die een remedie vond tegen deze ziekte. Hij kocht zelf duizenden dosissen van het vaccin tegen de pokken.

Noteer dat de medische verzorging voor de inheemse bevolking volledig gratis was en zo bleef tot 1960.

Daarna ?

Wat u zegt over de Koninklijke Schenking is zeer beknopt, men moet weten dat het een door België donatie betreft van onroerend goed ( gelieve te noteren dat deze donatie nog steeds bestaat onder het statuut van openbare instellingen onder controle van de minister van financiën). Zij vertegenwoordigt alle winsten die de Koning maakte met de verkoop van de geoogste producten en aangekocht in het domein van de Kroon. Deze verkopen lieten de Koning toe om zijn eigen middelen die hij volledig had geïnvesteerd tijdens de beginperiode van de ontdekking van Congo, financieel weer leefbaar te maken en aldus de door de banken toegestane leningen terug te betalen (Lambert,Brugman, Goffin, enz.) Bij zijn overlijden had de Koning, zoals blijkt uit zijn testament, maar 15 miljoen die hij had geërfd van zijn ouders. Zoals hierboven vermeld, door middel van een brief aan de Eerste Minister De Smet de Nayer in 1990, gaf hij de volledige inhoud van de donatie aan België om onder andere zijn urbanisatie te verbeteren, ( de Koning bouwer)...

Door te beweren dat deze middelen afkomstig waren van de plundering van Congo, miskend u dat er een wetgeving bestond in verband met het innen van de belastingen in het voordeel van de Congolese Staat. Indien er sprake is van plundering, is het vandaag de dag dat deze plaatst vindt (33% van het Congolese grondgebied werd, door opeenvolgende regeringen verleend onder omstandigheden die op een buitensporige manier afbreuk doen aan de Democratische Republiek Congo). Consulteer de archieven van Radio Okapi om u ervan te overtuigen.

Je weet natuurlijk ook niet dat in de Congo van Leopold II en vervolgens in de kolonie de gevestigde mijnbouw bedrijven, preferente aandelen gelijk aan 51% van hun kapitaal aan de Congolese regering moesten afstaan (ik veronderstel dat je weet wat een preferent aandeel is. Ze heeft maar een theoretische nominale waarde maar geeft recht op uitkering van dividenden zoals elk gewoon aandeel)….

Is dit plundering?

Mevrouw Cornelis overdrijft sterk wanneer zij spreekt over een “sterke maatschappelijke vraag in Europa en Afrika om het koloniale verleden te doen herleven”. Deze vraag komt voor van bepaalde meestal pregeoriënteerde individualiteiten. In deze geest, breng ik hulde aan gematigdheid van de heren Kabongo en Tsihbanda.

Vooraleer je ooit nog eens “artikel” over Congo schrijft, Documenteert je eerst met ondersteuning van cijfers en niet alleen met roddels van niet of slecht geïnformeerd of zelfs opzettelijke kwaadsprekende personen. Dit is wenselijk voor de faam van Télé Mousique. Zonder categorisch te willen zijn, lijkt het erop dat je hebt geluisterd naar de praatjes van het Collectieve Koloniale Geheugen; dit is niet de juiste bron.

Hoogachtend.

Brief van de Heer Lenain aan Télé Moustique verschenen in het weekblad.

 

Lire aussi un article de Van Lint