BELEEFDE VOORVALLEN.

Spectaculaire redding op de stroomversnelling van de Congo te Leopoldstad

Logo Congo-1960

Bulletin de l'Otraco

N° 4 - jaargang 1973 Repro 2007

Dank zij de welwillendheid van gewezen collega's uit Antwerpen hebben wij het genoegen U een artikel voor te leggen uit de “courrier d’Afrique” van 10-09- 1959, waarbij een voorval wordt beschreven te Leo, daags tevoren van twee van onze gewezen collega’s, de vrienden F Torfs en Van Hunskerken . Een avontuur dat slecht had kunnen aflopen

NdjiliGisterenmorgen merkte een personeelslid van de Chanic even na 10 uur dat twee Europeanen, die aan boord van een sloep visten, in moeilijkheden verkeer-' den te midden van de stroom. Het vaartuig scheen nderdaad af te drijven, alle inspanningen van de twee vissers ten spijt.

De getuige van dit toneel verwittigde onmiddellijk de brandweer, die dadelijk ter plaatse verscheen.

Toen de sloep bij de eerste stroomversnellingen aan-kwam, hadden de vissers het anker uitgeworpen en bleven zij aldus geblokkeerd te midden van een zeer wilde stroming.

Drie Congolezen, die in het « Hópital de la Rive » verzorgd werden, sprongen onmiddellijk in een prauw en niettegenstaande het gevaar en de sterke stroming poogden zij driemaal hulp te bieden aan de inzittenden van de sloep. De stroming belette hen evenwel hun gevaarlijke inspanningen tot een goed einde te brengen.

Dan bevestigde een Congolees zich boeien aan het lichaam, sprong te water en trachtte de sloep al zwemmend te bereiken. Ook hij moest weldra terugkeren.

Laat er ons dadelijk aan toevoegen dat de namen van de moedige redders onmiddellijk werden opgetekend en dat zij officieel zullen gehuldigd worden zoals het betaamt. Het gevaar van de stroomversnellingen is genoegzaam gekend om de draagwijdte van die moedige daden naar waarde weten te schatten.

Ondertussen was ook de politie van Leo II ter plaatse verschenen. Deze verwittigde het Centraal Commissariaat dat zich in verbinding stelde met de heer Depi, eerste burgemeester. Deze verzocht om een helikopter.

Kort daarop vernam de politie, die een radiowagen langs de oever had opgesteld, dat een helikopter van de Openbare macht van op N'Djili was opgestegen.

De enkele tientallen personen die daar waren toegestroomd tuurden de horizon af, terwijl de inzittenden van de sloep hun tegenslag geduldig schenen op te nemen.

S4 Treuil

Kort daarop verscheen een helikopter, beschreef enkele bochten om dan het vaartuig te naderen. Een tros werd toegeworpen aan de drenkelingen, Eén ervan maakte zich vast aan het touw en werd op een teken naar boven gehesen om door de bemanning opgevangen te worden. Dezelfde operatie voor de tweede inzittende werd spoedig eveneens met succes bekroond, echter niet zonder een kort ongewild bad.

De helikopter, zending volbracht, keerde dan terug naar het vliegveld met de twee geredden, die hun leven te danken hadden aan de snelle tussenkomst van de politie en de handigheid van 4de bemanning van de helikopter die een uitstekende demonstratie bracht van de handelbaarheid van het toestel in dramatische omstandigheden. Men kon zich inderdaad gemakkelijk inbeelden welk het lot zou geweest zijn van de ongelukkige vissers indien de ankerkabel was gebroken onder het geweld van de stroming.

Wij vernemen nog dat de namen van de twee geredden Torfs en Van Hunskerken luiden.

De helikopter werd bestuurd door Kommandant Kervyn de Mérendré, piloot en de adjudanten eerste-klasse Van Geet en Verheyden, mechaniciens en be dieners van de reddingstros. Die hydraulische tros van 600 Ibs vermogen werd verleden week in de helikopter gemonteerd met de hulp van de heer William Morbride, ingenieur bij Sikorski, die de militaire luchtmacht bijstaat bij het monteren en operationeel maken van de toestellen.

De helikopter was één van de twee Sikorsky S. 5 5 die zopas door de Openbare Macht werden aangekocht. De toestellen waren slechts een tiental dagen in dienst en bestuurd door voormelde bemanning die nieuwe bemanningen opleidt.